Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

metafizyka

April 20 2017

2426 34f4 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viapolyphonicsoul polyphonicsoul
2968 47cb 390
metafizyka
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viapolyphonicsoul polyphonicsoul
metafizyka
5695 38cb 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viapolyphonicsoul polyphonicsoul

March 22 2017

metafizyka
5441 4f85 390
metafizyka
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
metafizyka
metafizyka

March 07 2017

metafizyka
2897 6752 390
metafizyka
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
metafizyka
2948 4a5d 390
Reposted fromMiziou Miziou viahey-jude hey-jude
metafizyka
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahey-jude hey-jude
metafizyka
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf

March 04 2017

metafizyka
1625 5d67 390
metafizyka
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viapolyphonicsoul polyphonicsoul
metafizyka
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaM-M M-M
metafizyka
1850 363f 390
Reposted fromerotyzm erotyzm viakobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl